Kle Mens Kle Mens

The Last Judgement

2019

Video

1 minute 30 seconds

In The Last Judgement, Kle Mens presents us with a stunningly detailed film, which animates Hans Memling's work of the same title. The original three-panel painting prominently features Jesus and St. Michael, a warrior-saint archangel that comes at “the time of the end”, in the central panel. In this work Kle Mens refers to the pivotal moment in which she rebelled against the conservative norms imposed on her by religion, implied by the ascension to heaven (operated by men) on the left and descension into hell (populated by women) on the right. In present day Poland, religion, nationalism and patriarchy are closely intertwined - The Last Judgment is an ironic subversion of this political climate. Several symbols of Polish history and nationalism can be seen in this work, including knights, flags and a wolf. The black umbrellas commemorate a famous feminist protest, in which umbrellas were held up by the women standing in the rain. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Ostateczny

2019

Wideo

1 minuta 30 sekund

W Sąd Ostateczny Kle Mens to niezwykle szczegółowa animacja dzieła Hansa Memlinga pod tym samym tytułem. W oryginalnym obrazie składającym się z trzech paneli wyraźnie widać Jezusa i św. Michała, archanioła-wojownika, który pojawia się w „czasie końca” w centralnym panelu. W tej pracy Kle Mens odnosi się do momentu, w którym zbuntowała się przeciwko konserwatywnym normom narzuconym jej przez religię, które ucieleśniają się we wniebowstąpieniu (mężczyzn) po lewej i zejściu do piekła (zaludnionego przez kobiety) po prawej. W dzisiejszej Polsce religia, nacjonalizm i patriarchat są ze sobą ściśle powiązane - pełen symboli i odniesień Sąd Ostateczny jest ironiczną subwersją tego splotu.