Kle Mens Kle Mens
for-WEB SHORTER
The Challenges of Adaptation

The Challenges of Adaptation
2019
Pencil on paper and gold gilt frame
20.9 x 15 in. (53 x 38 cm)

The Challenges of Adaptation is an extraordinary drawing depicting a convivial exchange, a reversal of roles with a touch of dark humour. According to Kle Mens, the basis of this work combines personal experiences of sado-masochism with an attempt to imagine The Arnolfini Marriage “behind closed doors”. This work at once laments the historic violences against women, while speculating on the re-writing of history in which women are the dominant sex. A copy of the fifteenth-century painting The Martyrdom of St. Agatha, currently located in St. Mary’s Basilica in Gdańsk, features in the backdrop. The heavy ornamentation of its frame refers to masculinist territories of history and its role in the museum, while playfully emphasizing this radical proposition.


Wyzwania adaptacji
2019
Ołówek na papierze i złota rzeźbiona rama
53 x 38 cm

Wyzwania Adaptacji to niezwykły rysunek przedstawiający towarzyską wymianę, odwrócenie ról - z odrobiną mrocznego humoru. Według Kle Mens fundamentem tej pracy są jej osobiste doświadczenia sado-masochizmu połączone z próbą wyobrażenia sobie intymnego życia małżeństwa Arnolfinich. Praca odnosi się do historycznych krzywd zadanych kobietom, spekulując na temat takiej wersji historii, w której to kobiety są dominującą płcią. W tle znajduje się kopia XV-wiecznego obrazu Męczeństwo św. Agaty, obecnie znajdującego się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Ciężka ornamentyka jego ramy odnosi się do męskich terytoriów historii i jej roli w muzeum, jednocześnie żartobliwie podkreślając tę propozycję historii kontrfaktycznej.