Kle Mens Kle Mens

Oil on panel, 23x80 cm, 2016

Fourteenth-century Italian mystic, Doctor of the Church, dictated most of her „A Dialogue on Divine Providence” in ecstasy. During her regular ecstasies she trembled for hours in convulsions and stigmata appeared on her body. In one of the visions Jesus gave her a gold ring, which she would see till the end of her days on her finger. She flagellated herself three times a day, minimizing the intake of foods and slept only an hour every two days. She never took off the sackcloth. Catherine died during one of her ecstasies, repeating the word "blood."

Św. Katarzyna ze Sieny

Olej na desce, 23x80 cm, 2016

Czternastowieczna włoska mistyczka, Doktor Kościoła, w ekstazie dyktowała „Dialog o Bożej Opatrzności”, zwany też „Księgą Boskiej Nauki”. Podczas swoich regularnych ekstaz drżała godzinami w konwulsjach, na jej ciele pojawiały się stygmaty. W jednym z widzeń Jezus dał jej złotą obrączkę, którą do końca tylko ona widziała na swym palcu. Biczowała się trzy razy dziennie, ograniczyła do minimum przyjmowanie pokarmów, spała tylko godzinę co dwa dni. Nigdy nie zdejmowała włosiennicy. Umarła podczas ekstazy, powtarzając słowo „krew”.