Kle Mens Kle Mens

Oil on panel, 54x27 cm, 2015

Agatha was born in the third century AD, in Catania, Sicily. She came from an illustrious Roman family. After her baptism she decided to live as a virgin. When she rejected the Roman governor of Sicily - Quintianus, she was sent to a brothel as punishment. However, thanks to the support of God, she preserved her virginity. She was then sentenced to torture, during which her breasts were cut off. Finally Agata was thrown on hot coals and died. In the iconography, she is presented during the cutting of her breasts or with her breasts on a platter.

Św. Agata z obciętą piersią

Olej na desce, 54x27 cm, 2015

W III wieku n.e., w Katanii na Sycylii urodziła się Agata, pochodziła ze znamienitego rodu rzymskiego. Po przyjęciu chrztu postanowiła żyć w dziewictwie. Gdy odrzuciła rzymskiego namiestnika Sycylii Kwincjana, za karę oddano ją do domu publicznego. Mimo to, dzięki Bożemu wsparciu, zachowała dziewictwo. Następnie skazano ją na tortury, podczas których odcięto jej piersi. Ostatecznie Agata poniosła śmierć rzucona na rozżarzone węgle. W ikonografii przedstawiana podczas obcinania piersi lub z piersiami na tacy.