Kle Mens Kle Mens


Kle Mens (Klementyna Stępniewska, b. 1985) – Warsaw-based visual artist, working in different media (painting, objects, video art). Winner of the main prize at the XII edition of the Geppert Competition (2016), the most prestigious contest for young painters in Poland. Kle Mens graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts in 2014 under the direction of Jarosław Modzelewski and Igor Przybylski.

   
Kle Mens (Klementyna Stępniewska, ur. 1985) – warszawska artystka, pracująca w różnych mediach (malarstwo, obiekty, video art). Laureatka głównej nagrody na XII edycji Konkursu Gepperta (2016), ukończyła malarstwo na warszawskiej ASP w 2014 roku pod kierunkiem profesora Jarosława Modzelewskiego, adi. Igora Przybylskiego.

*

*
Kle Mens’s father died a tragic death, and her mother suffered from schizophrenia and became a devotee. Her childhood and teenage years were spent away from her peers, in Catholic communities. Kneeling on the cold church floor for hours on end.

Ojciec Kle Mens zmarł śmiercią tragiczną, a matka zapadła na schizofrenię i została dewotką. Dzieciństwo i lata nastoletnie Kle Mens upłynęły z dala od rówieśników, w katolickich wspólnotach. Dziewczyna godzinami klęczała na zimnej kościelnej posadzce. 

The tenth, twelfth, fourteenth hour of work passes, but Kle Mens continues to paint. She hasn’t prayed before bedtime in years, but when she holds a paintbrush she falls into a trance. Her self-portrait paintings depict her as Catholic saints and female martyrs. Kle Mens uses an original technique - dozens of translucent layers of paint are spread on bare wood, each painting taking many months to complete. 

Mija dziesiąta, dwunasta, czternasta godzina pracy, jednak Kle Mens nie przestaje malować. Już od lat nie modli się przed snem, ale gdy trzyma w ręku pędzel - wchodzi w trans. Jej obrazy-autoportrety przedstawiają ją jako katolickie święte i męczennice. Kle Mens maluje autorską techniką - nakłada dziesiątki półprzeźroczystych warstw farby na nagie drewno, każdy obraz powstaje wiele miesięcy.  

Kle Mens no longer believes in God, but she longs for the holistic image of the world, encompassing the whole of reality. She refers to Catholic motifs in a personal way, searching for existential, feminist, sexual and political contexts. She associates female martyrs with the situation of women in nationalist Poland, on the other hand, however - they are also images of her love of herself.

Kle Mens nie wierzy już w Boga, ale tęskni za holistycznym obrazem świata, który mieści w sobie całą rzeczywistość. Odwołuje się do motywów katolickich, poszukując w nich kontekstów egzystencjalnych, feministycznych, seksualnych i politycznych. Męczennice kojarzą jej się z sytuacją kobiet w nacjonalistycznej Polsce, z drugiej strony jednak - są też obrazem jej miłosnej własnej.  

The work of Kle Mens is an exercise in postsecular artistic practice. Praca Kle Mens jest ćwiczeniem z postsekularnej praktyki artystycznej.Exhibitions:


Individual exhibitions:

2019 - Hybrid Prophecy, REJEKT Gallery, London

2019 - Hail Mary, BWA Olsztyn, Olsztyn

2018 - Blessed in Black, BWA Zielona Góra, Zielona Góra

2016 - Kato, BWA Tarnów, Tarnów

Group exhibitions

2019 - Young Polish Painting, National Museum in Gdańsk, Gdańsk

2017 - Późna polskość, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw

2017- Jego białe pióra, oświecone słońcem, błyszczały jak samo słońce, Henryk Gallery, Cracow

2016 - Exhibition at the XII Geppert Competition 12. Konkursu Gepperta, BWA Wrocław, Wrocław

2016 - Exhibition of video art at the "Forum Otwarcia ULEGŁOŚĆ // WŚCIEKŁOŚĆ // WOLNOŚĆ",Nowy Teatr, Warsaw

2014 - This Whole Relationship wasn't a Relationship After All, BWA Zielona Góra

2013 - Bozia, the space after Galeria 2.0, Warsaw

2013 - Cooperation, Galeria Turbo, Warsaw

2013 - El nino, Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin

2012 - Oil Stain in the Dissecting room, Galeria Działań, Warsaw

2012 - hello_, Galeria Łazienkowska, Warsaw

2012 - Industrial, Galerie Jama, Ostrava

2012 - Live Show, BWA Galeria Miejska, Tarnów

2012 - Sztuka Wszędzie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warsaw

2012 - Noc Muzeów, ASP Wydział Grafiki, Warsaw

2012 - Po prostu rysunek, Galeria Wystawa, Warsaw

Wystawy:

Wystawy indywidualne:

2019 - Hybrid Prophecy, REJEKT Gallery, Londyn

2019 - Zdrowaśka, BWA Olsztyn

2018 - Błogosławiona w czerni, BWA Zielona Góra, Zielona Góra 

2016 - Kato, BWA Tarnów, Tarnów

Wystawy zbiorowe:

2019 - Młode malarstwo polskie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk

2017 - Późna polskość, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

2017- Jego białe pióra, oświecone słońcem

, błyszczały jak samo słońce, Henryk Gallery, Kraków

2016 - Wystawa konkursowa w ramach 12. Konkursu Gepperta, BWA Wrocław, Wrocław

2016 - Wystawa prac wideo w ramach "Forum Otwarcia ULEGŁOŚĆ // WŚCIEKŁOŚĆ // WOLNOŚĆ",Nowy Teatr, Warszawa

2014 -Ten cały związek nie był właściwie związkiem, BWA Zielona Góra, Zielona Góra

2013 - b o z i a, była przestrzeń Galerii 2.0, Warszawa, (współpraca Anna Sudoł)

2013 - Kooperacja, Galeria Turbo, Warszawa, (współpraca Anna Sudoł)

2013 - el nino, Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin

2013 - Pani Wanda już mi się znudziła, Galeria WizyTUjąca, Warszawa

2013 - Noc Muzeów, ASP Wydział Malarstwa, Warszawa

2012 - Plama oleju w prosektorium, Galeria Działań, Warszawa

2012 - hello_, Galeria Łazienkowska, Warszawa

2012 - Industrial, Galerie Jama, Ostrava

2012 - Live Show, BWA Tarnów, Tarnów

2012 - Sztuka Wszędzie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa

2012 - Noc Muzeów, ASP Wydział Grafiki, Warszawa

2012 - Po prostu rysunek, Galeria Wystawa, Warszawa